Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Kursy realizowane w CKP Nysa oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji zawodowych


FotoFotoFoto

 

 
 
Nysa, dn. 01.02.2012

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie

ogłasza  nabór nauczycieli i specjalistów do prowadzenia  zajęć pozalekcyjnych w okresie marzec-lipiec 2012 r.

w ramach projektu POKL „Lepszym być”

 Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”      

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Część  VI  Kursy realizowane w CKP Nysa oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji zawodowych

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na następujących kursach:

L.p
Nazwa kursu
Ilość godzin

Miejsce realizacji kursu

1

Brukarz z praktyką w zakładzie pracy

80
 
 
CKP Nysa
2

Spawacz w metodzie TIG (141)

103
3

Diagnostyka pojazdów samochodowych

60
4

Dekorator terenów zielonych

90
5

Fotografia cyfrowa

60
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z kwalifikacji zawodowych technik:

 
 
 
 
 
 
40 (grupa)
mechanik
mechatronik

pojazdów samochodowych

żywienia i gospodarstwa domowego(ZS Biechów, ZSRCKU Nysa)

weterynarii

ekonomista (ZSE, ZS Głuchołazy)

handlowiec
hotelarstwa
informatyk
budownictwa

architektury krajobrazu

 
Wymagania

a.       obywatelstwo polskie

b.      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność

c.       wykształcenie: -teoria co najmniej wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, w przypadku fotografii mistrz z przygotowaniem pedagogicznym.

d.      dyspozycyjność,

e.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą

f.       umiejętność wykorzystania nowoczesnych środków technicznych do prowadzenia zajęć 

g.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów w formach pozaszkolnych (np. inne zajęcia pozaszkolne realizowane w ramach PO KL)

 

2.      Zakres obowiązków:

a.       prowadzenie zajęć

b.      prowadzenie dzienników zajęć

c.       prowadzenie kart czasu pracy

d.      prowadzenie list obecności

e.       przeprowadzenie ewaluacji zajęć.

 

3.      Ilość wolnych miejsc:

Ze względu na różne bloki programowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne dopuszcza się kilku prowadzących zajęcia na jednym kursie.

4.      Kryteria oceny

a.      Wykształcenie wyższe kierunkowe –             2 pkt.

b.      Pozostałe z uprawnieniami   -                         1 pkt.

c.       Stopień awansu zawodowego:

         Nauczyciel dyplomowany –                          3 pkt.

         Nauczyciel mianowany –                              2 pkt.

         Nauczyciel kontraktowy -                             1 pkt.

d.      Proponowana  cena za 1 godzinę lekcyjną zajęć teoretycznych

         30-40 zł                                                    3 pkt.

50-70                                             2 pkt.

         Od 80 zł                                                   1 pkt.

 

5.      Dokumenty, które należy dostarczyć przed zawarciem umowy:
a)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
b)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;
c)  w przypadku osób zatrudnionych - oświadczenie pracodawcy o dyspozycyjności;
d) kserokopia dowodu osobistego,

      e) formularz ofertowy

      f) kwestionariusz osobowy

      g) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym  imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego do dnia 09.02.2012 r. do godz. 14.00

Załączniki znajdują się w zakładce"Kursy zawodowe"

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ul Orkana 6 48-300 Nysa

Biuro projektu ,,Lepszym być„ pokój nr 5

Koperta powinna być opatrzona  napisem:

 

„Oferta na prowadzenie w ramach projektu pod nazwą: „ Lepszym być ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

NUMER CZĘŚCI  VI

 
 Nie otwierać przed godz. 14.30 dnia 09.02.2012
 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w ogłoszeniu  ponosi wykonawca.

 
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Teresa Karol  - koordynator Projektu

                                               tel. 77 4 33 40 38 wew. 24 pon.– pt. w godz. 8.00 – 15.00

 
Przygotował: H. Mamala
Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH