Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
język niemiecki


FotoFoto
Nysa, dn. 06.10.2011
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie
ogłasza  nabór nauczycieli i specjalistów do prowadzenia  zajęć pozalekcyjnych w okresie październik –grudzień 2011 r.
w ramach projektu POKL „Lepszym być”
 Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”      
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 
 
Część III  Język niemiecki zawodowy
 
1.      Opis przedmiotu zamówienia:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego zawodowego w ilości 60 godzin w jednej placówce  na przełomie miesięcy październik-grudzień 2011.
Miejsca prowadzenia zajęć:
a.       Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie
b.      Zespół Szkół w Biechowie
 
2.      Wymagania
a.       Obywatelstwo polskie
b.      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz niekaralność
c.       Wykształcenie wyższe kierunkowe
d.      Czynny nauczyciel ze stopniem awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany 
e.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć z młodzieżą
f.       dyspozycyjność w godzinach popołudniowych
g.      umiejętność wykorzystania nowoczesnych środków technicznych do prowadzenia zajęć 
h.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów w formach pozaszkolnych (np. inne zajęcia pozaszkolne realizowane w ramach PO KL)
 
3.      Zakres obowiązków:
a.       ustalenie harmonogramu zajęć na terenie jednostki
b.      zebranie deklaracji, oświadczeń o wyrażeniu zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych
c.       opracowanie programu autorskiego do prowadzenia zajęć językowych
d.      prowadzenie zajęć
e.       prowadzenie dzienników zajęć
f.       prowadzenie kart czasu pracy
g.      prowadzenie list obecności
h.      przeprowadzenie ewaluacji zajęć.
 
4.      Wymagane dokumenty:
a.       CV
b.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
c.       Kserokopie dokumentów potwierdzających prowadzenie szkoleń w ramach PO KL (zaświadczenia, kserokopie umów)
5.      Ilość wolnych miejsc:
W każdej ze szkół przewidziane jest zatrudnienie 1 nauczyciela, dopuszcza się zatrudnienie większej liczby.
6.      Kryteria oceny
a.       Wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe – 2 pkt
b.      Staż pracy
·         Min 2 lata –                                                   2pkt
·         3 lata –   10 lat                                               4 pkt
·         Powyżej 10 lat                                              6 pkt
c.       Miejsce obecnego zatrudnienia
·         Szkoła podstawowa i gimnazjalna              1 pkt
·         Szkoła ponagimnazjalna                                2 pkt
·         Szkoła ponagimnazjalna macierzysta            4pkt                     .
d.      Stopień awansu
·         Nauczyciel kontraktowy                         1 pkt
·         Nauczyciel mianowany                           2 pkt
·         Nauczyciel dyplomowany                       4 pkt
e.       Podana cena za 1 godzinę lekcyjną
·         30-40 zł                                                    3 pkt
·         50-70 zł                                                    2 pkt
·         Od 80 zł                                                   1 pkt
7.  Dokumenty, które należy dostarczyć przed zawarciem umowy:
a)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
b)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;
c)  w przypadku osób zatrudnionych - oświadczenie pracodawcy o dyspozycyjności;
d) kserokopia dowodu osobistego.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym  imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego do dnia 13.10.2011 r. do godz. 14.00
 
 
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej następująco:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ul Orkana 6 48-300 Nysa
Biuro projektu ,,Lepszym być„ pokój nr 5
Koperta powinna być opatrzona  napisem:
 
„Oferta na prowadzenie w ramach projektu pod nazwą: „ Lepszym być ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
 
NUMER CZĘŚCI  III
 
 Nie otwierać przed godz. 14.30 dnia 13.10.2011r.
 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w ogłoszeniu  ponosi wykonawca.
 
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Teresa Karol  - koordynator Projektu
                                               tel. 77 4 33 40 38 wew. 24 pon.– pt. w godz. 8.00 – 15.00
 

Załączniki:
Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH