Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
zapytanie o cenę programu do projektowania i pielęgnacji ogrodów


FotoFotoFoto

Nysa, 21.03.2012

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2012

 

I. PYTAJĄCY

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie
ul. Orkana 6, 48-300 Nysa
NIP: 753-21-32-214, REGON: 532 20 62 67
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

1.     Przedmiotem zapytania jest opis i cena programu do projektowania i pielęgnacji ogrodów z licencją na 11 stanowisk.

Program do projektowania i pielęgnacji ogrodów powinien zawierać:

- możliwość kosztorysowania i kalkulacji kosztów,

- wizualizację w 3D,

- bibliotekę, co najmniej 15 tys. egzemplarzy. 

Program ten niezbędny jest do realizacji zadania „Dekorator terenów zielonych” realizowany w ramach projektu „Lepszym być”

2.   Zamawiający nie dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 04.04.2012 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szkolenia@ckp.nysa.pl , faksem      na nr: 77 433 40 38 lub też dostarczona osobiście na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ul. Orkana 6 do dnia 28.03.2012.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.03.2012, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15:00, 28.03.2012 r. w siedzibie CKP.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ckp.nysa.pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 – wielozadaniowość programu 20 %
            2 - Cena 80 %

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ckp.nysa..pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Teresa Karol pod numerem telefonu 77 433 40 38     oraz adresem email: szkolenia@ckp.nysa.pl

 
 
Aktualności
Instrukcje klasy 2
 Skrócone  instrukcje do ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH