Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
dostawa materiałow biurowych

Foto
Foto

Nysa, 04.10.2011

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2011

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie

ul. Orkana 6, 48-300 Nysa

NIP: 753-21-32-214, REGON: 532 20 62 67

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży zeszytów, naklejek, tablic z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Lepszym być”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

            - zeszyty format A-4 ilość sztuk 1000, 32 kartki i 60 kartek

            - naklejki o wymiarach 8*6 cm – ilość sztuk 2 400 z nadrukowaną treścią i logami

            - tablice o wymiarach 90*70 – ilość sztuk 8  z nadrukowaną treścią i logami

3.    W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przedstawi Wykonawcy wzór materiałów do wykonania

4.   Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych.

5.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14.10.2011 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

           

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szkolenia@ckp.nysa.pl , faksem na nr: 77 433 40 38  lub też dostarczona osobiście na  adres: Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ul. Orkana 6 do dnia 14.10.2011.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  17.10.2011, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 17.10.2011 w siedzibie CKP oraz na stronie internetowej pod adresem www.ckp.nysa.pl

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ckp.nysa..pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ckp.nysa..pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Teresa Karol  pod numerem telefonu 77 433 40 38 oraz adresem email: szkolenia@ckp.nysa.pl

 

Projekt „Lepszym być”,  w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Aktualności
Instrukcje klasy 2
 Skrócone  instrukcje do ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH